I. Základné ustanovenie

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v

súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

(ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o

zmene zákona Slovenskej národnej rady

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej

len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri

predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo

zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na

diaľku“)

Woodensky SK, s.r.o.

IČO: 50282026

DIČ: 2120257216

so sídlom: Jakobyho 1, 040 01 Košice

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č.38982/V.

kontaktné údaje:

email: info@elum.sk

telefón: +421(0)52 4369 274

www.elum.sk

(ďalej len „predávajúci“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi

predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci")

prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej

na internetovej adrese elum.sk (ďalej len „internetový obchod").

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej

zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami

týchto obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom

jazyku.

II. Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho

hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového

obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých

súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty

nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú

zobrazované v internetovom obchode.

2. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu

sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu

ohľadom tohto tovaru.

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s

balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním

tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípade, keď je tovar doručovaný

v rámci územia Slovenskej republiky.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa

nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na

diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie,

náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od

základnej sadzby.

2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:

• prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v

internetovom obchode,

• vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob

platby a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť

údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu

kliknutím na tlačidlo "Odoslať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za

správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov

v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito

obchodnými podmienkami.

5. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie

o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto

potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou

potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je

uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je

doručené na emailovú adresu kupujúceho. / Okamžite po obdržaní objednávky zašle

predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu,

ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy.

Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna

zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu

kupujúceho.

6. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže

predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku.

Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v

takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky

predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných

podmienkach.

7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť

objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky

predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo

email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.

8. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri

uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je

predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani

v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní

objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje

kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú

adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej

zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim

na emailovú adresu predávajúceho.

IV. Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže

kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu

môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež

bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci

povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom

účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené

kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim

považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.

Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na

prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné

zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím

osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci

svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje

povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný

nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového

vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového

vybavenia tretích osôb.

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej

zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

• bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č SK38 1111 0000 0012 3921 4005, vedený

v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

• bezhotovostne platobnou kartou,

• dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru,

• v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere v prevádzke,

• v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere výdajni zásielok Packeta.

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu

náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej

uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s

dodaním tovaru.

3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V

prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej

zmluvy.

4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa

pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu

splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú

platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.

7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu

účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v

prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín

8. Tovar je kupujúcemu doručený:

• na adresu určenú kupujúcim v objednávke

• prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,

• osobným odberom v prevádzke predávajúceho

9. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.

10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru

sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V

prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky

kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto

spôsobom dopravy.

11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené

kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že

je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným

spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady

spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom

doručenia.

12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať

neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne

oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o

neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je

odoslaný na emailovú adresu kupujúceho. / Daňový doklad je priložený k

dodávanému tovaru.

14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za

tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za

náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom

prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v

rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako

spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového

obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak

predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od

kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie

od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s

ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a

za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa

zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez

akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní

• okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom

kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene

• okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je

predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,

• okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej

zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.

4. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o

ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej

zmluvy:

• poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom

spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto

súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak

došlo k úplnému poskytnutiu služby,

• predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na

finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas

plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru

vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

• predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

• predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z

dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol

po dodaní porušený,

• predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní

neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

• predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia

zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena

závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

• vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne

požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých

predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie

opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a

spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

• predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových

záznamov, kníh alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom obale, ak

spotrebiteľ tento obal rozbalil,

• predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o

predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

• poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru,

nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb

súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje

poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

• poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho

poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol

riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od

zmluvy.

5. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať

akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy

a to v stanovenej lehote podľa ods. 3 článku VI týchto obchodných podmienok.

6. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na

odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej

zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho

uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu

bezodkladne prijatie formulára.

7. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu

tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie

náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže

byť vrátený pre svoju povahu poštou.

8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne,

najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné

prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým

spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným

spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie

náklady.

9. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci

ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške

zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

10. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté

peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo

preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

11. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a

neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody

vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku

kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania

zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru

prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho

prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od

oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane

nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým

spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

VII. Práva z vadného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä

predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

• má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také

vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával

vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

• sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku

ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

• tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo

predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo

predlohy,

• je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

• tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v

akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený

uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich

štyroch mesiacov od prevzatia.

3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru

alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je

možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa

predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý

účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkol ak kupujúci predávajúcemu vadu

tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná

doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.

4. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa

neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena

dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého

tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal

pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného

plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu,

alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.

5. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a

požadovať:

• výmenu za nový tovar,

• opravu tovaru,

• primeranú zľavu z kúpnej ceny,

• odstúpiť od zmluvy.

6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

• ak má tovar podstatnú vadu,

• ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,

• pri väčšom počte chýb tovaru.

7. Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca

zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana

zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

8. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak

ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady

alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

9. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretí

reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší

počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť

požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

10. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké

právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal Ak

kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Nezvolí ak kupujúci si

svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva rovnaká ako pri

nepodstatnom porušení zmluvy.

11. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od

zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

12. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel

alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.

13. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar

zľavnený.

14. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je

prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci

je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo

uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci

požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane

potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie

zamietnutie reklamácie.

15. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v

zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba

primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do

30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim

nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné

porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih

uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho

(uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.

16. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

17. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím

veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

18. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne

vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo

môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí

záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.

19. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

20. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za

vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

VIII. Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať

prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu

uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu

korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v

objednávke.

IX. Osobné údaje

1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s

nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás

nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem

emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože

tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať

iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým

spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom

oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3

rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách

ochrany osobných údajov TU .

X. Mimosúdne riešenie sporov

1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je

príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Vrátna 3, 040 01 Košice,

internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie

sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi

predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy

44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa:

http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení

spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice

2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského

oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný

živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom

rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a

zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku .

XI. Záverečné ustanovenie

1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom

Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný

prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky.

Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných

právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy

správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri

predaji na diaľku.

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k

obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a

ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať

alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov

tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s

jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať

postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať

žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene

zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace

internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové

vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim

v elektronickej podobe a nie je prístupná.

6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto

ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti

predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od

zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 1.1.2022.